Office of the Migration Agents Registration Authority

Nguy cơ bị người không đăng ký trợ giúp - Risks of receiving assistance from an unregistered person

Nếu muốn thuê Đại diện Di trú ở Úc giúp quý vị nộp đơn xin visa, quý vị phải chắc chắn rằng họ là Đại diện Di trú đã đăng ký. Như vậy quý vị sẽ không bị thiệt thòi.

Bất cứ ai không phải là đại diện di trú có đăng ký mà cung cấp dịch vụ trợ giúp về di trú ở Úc là phạm trọng tội. Hình phạt có thể lên đến 10 năm tù

Khi thuê đại diện di trú có đăng ký thì có lợi ích gì?

Khi thuê Đại diện di trú có đăng ký, quý vị có nhiều lợi ích. Không thuê Đại diện di trú có đăng ký sẽ có nhiều rủi ro, như quý vị sẽ thấy trong bảng này.

Những lợi ích khi thuê đại diện di trú có đăng ký?

Đại diện Di trú có đăng ký:

Những rủi ro khi thuê người không đăng ký?

Người không đăng ký:

phải có kiến thức vững vàng và cập nhật về luật và các thủ tục di trú của Úc

có khi chỉ có kiến thức hạn hẹp về luật và các thủ tục di trú của Úc

bị ràng buộc phải hành động vì quyền lợi hợp pháp của quý vị và hướng dẫn chính xác cho quý vị theo Quy tắc Hành sử

có khi sẽ hướng dẫn không chính xác, hứa sai sự thật, hoặc tìm cách lợi dụng tình cảnh của quý vị

phải quản lý tiền bạc của quý vị bằng tài khoản riêng biệt cho đến khi đã làm xong việc và thỉnh thoảng tài khoản của họ được kiểm toán

có khi không quản lý tiền của quý vị đàng hoàng (có một số người đã lấy số tiền mặt lớn từ khách hàng của họ)

phải lưu trữ hồ sơ khách hàng đàng hoàng trong bảy năm

có khi không lưu trữ hồ sơ đàng hoàng và để lạc giấy tờ quan trọng của quý vị, kể cả bản gốc

được ủy quyền làm đại diện cho quý vị và phải kịp thời cho quý vị biết kết quả đơn xin visa

không có nghĩa vụ cho quý vị biết kết quả visa

Tố giác người không đăng ký

Nếu quý vị biết người nào đó cung cấp dịch vụ trợ giúp về di trú nhưng họ không đăng ký như là Đại diện Di trú, quý vị nên trình báo cho Department of Immigration and Border Protection biết ngay.

Điện thoại: 1800 009 623 (thứ Hai đến thứ Sáu, 8g30 sáng đến 4g30 chiều Giờ Đông bộ Úc)

Trang mạng mẫu đơn: Immigration and citizenship online report

Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại trang mạng www.immi.gov.au của Department of Immigration and Border Protection.

Liệu người không đăng ký như là Đại diện di trú có thể cung cấp dịch vụ trợ giúp về di trú hay không?

Trong một số ít trường hợp, người không đăng ký như là Đại diện Di trú tại Úc có thể giúp người khác về vấn đề visa. Những tình huống này được ghi trong luật (Section 280 of the Migration Act 1958). Khi người không đăng ký là:

  • người được đề cử hoặc người bảo trợ của người nộp đơn
  • thân nhân trong gia đình người nộp đơn, người được đề cử hoặc người bảo trợ
  • viên chức trợ giúp theo phần việc của họ
  • dân biểu
  • nhân viên phái bộ ngoại giao, lãnh sự quán hoặc tổ chức quốc tế giúp thảo bản đệ trình gửi lên Minister of Immigration and Border Protection và người giúp đỡ miễn phí.