Office of the Migration Agents Registration Authority

Lệ phí Đại diện Di trú - Agent fees

Tại sao lệ phí lại khác nhau

Theo Quy tắc Hành sử dành cho các Đại diện Di trú đã đăng ký, thù lao (lệ phí) họ tính với khách hàng phải công bằng và hợp lý. Đại diện Di trú của quý vị sẽ ấn định lệ phí dựa trên hoàn cảnh của quý vị.

Lệ phí Đại diện Di trú sẽ khác nhau và tùy thuộc vào:

 • Loại đơn xin visa của quý vị.
 • Khoảng thời gian cần thiết để chuẩn bị đơn xin của quý vị. Một số đơn xin visa mất nhiều thời gian chuẩn bị hơn so với những đơn xin visa khác.
 • Mức độ dịch vụ quý vị cần.
 • Nếu quý vị cần được giúp đỡ thêm hoặc hoàn cảnh của quý vị phức tạp. Ví dụ Đại diện Di trú có thể tính lệ phí nhiều hơn nếu đơn xin của quý vị có người phụ thuộc (chẳng hạn như con cái).
 • Kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của Đại diện Di trú. Nếu Đại diện Di trú của quý vị là luật sư hoặc có nhiều năm kinh nghiệm, lệ phí của họ có thể cao hơn. Nếu lệ phí Đại diện Di trú có vẻ quá đắt, quý vị nên thảo luận điều này với họ trước khi ký hợp đồng.

Quý vị nên nói chuyện với một vài Đại diện Di trú về dịch vụ và lệ phí của họ trước khi chọn một và ký hợp đồng với họ.

Lệ phí tư vấn ban đầu

Nhiều Đại diện Di trú sẽ gặp mặt quý vị trực tiếp hoặc nói chuyện với quý vị qua điện thoại để cho quý vị biết thông tin tổng quát và giải đáp thắc mắc của quý vị trước khi quý vị ký bản hợp đồng dịch vụ với họ. Đây là lần tư vấn ban đầu. Một số Đại diện Di trú không tính lệ phí lần này, còn những người khác tính lệ phí dịch vụ này. Những ai tính lệ phí đều phải cho quý vị biết bằng văn bản giá tiền quý vị phải trả là bao nhiêu trước khi quý vị nói chuyện với họ (gặp mặt hoặc qua điện thoại).

Thỏa thuận Dịch vụ và Lệ phí

Trước khi bắt đầu, Đại diện Di trú phải cho quý vị biết chi phí ước tính bằng văn bản quý vị sẽ bị tính lệ phí cho dịch vụ của họ là bao nhiêu. Chi phí ước tính sẽ bao gồm:

 • lệ phí dịch vụ chuyên môn, tính theo giờ hoặc dịch vụ
 • bồi hoàn chi phí linh tinh (đây là những chi phí khác như lệ phí đơn xin visa).

Quý vị nên chấp nhận các điều khoản tài chính bằng văn bản qua 'Thỏa thuận Dịch vụ và Lệ phí'. Thỏa thuận này phải bao gồm:

 • dịch vụ được thực hiện
 • lệ phí cho các dịch vụ (tính theo dịch vụ hoặc theo giờ)
 • bồi hoàn chi phí linh tinh (chi phí Đại diện Di trú trả thay cho quý vị, chẳng hạn như lệ phí đơn xin visa).

Đừng trả tiền cho Đại diện Di trú cho đến khi quý vị đã đọc, hiểu và đồng ý với Thỏa thuận Dịch vụ và Lệ phí.

Trả tiền trước hoặc sau khi xong việc

Một số Đại diện Di trú thu lệ phí bằng cách yêu cầu quý vị trả tiền trước vào tài khoản khách hàng của họ (xem bên dưới). Một số Đại diện Di trú thu lệ phí khi đã xong việc.

Trước khi Đại diện Di trú có thể thu lệ phí, họ phải đưa/gửi cho quý bản khai dịch vụ. Bản khai dịch vụ phải có:

 • công việc Đại diện Di trú đã thực hiện
 • Đại diện Di trú tính lệ phí bao nhiêu-theo dịch vụ hoặc theo giờ.

Bản khai dịch vụ phải khớp với chi tiết trong Thỏa thuận Dịch vụ và Lệ phí.

Tài khoản Khách hàng

Nếu Đại diện Di trú tính lệ phí quý vị trước khi làm xong việc, họ phải có tài khoản ngân hàng gọi là 'tài khoản khách hàng'. Tài khoản này phải khác với tài khoản kinh doanh hoặc tài khoản cá nhân.

Khi Đại diện Di trú nhận tiền của quý vị trước khi làm xong việc, họ tạm giữ số tiền đó cho quý vị. Họ phải gửi số tiền này vào tài khoản khách hàng và không được phép sử dụng nó, trừ phi họ cần phải trả tiền cho một việc gì đó thay cho quý vị, chẳng hạn như lệ phí nộp đơn xin visa của quý vị.

Đại diện Di trú chỉ có thể rút tiền từ tài khoản khách hàng để trả tiền cho lệ phí dịch vụ chuyên môn của họ một khi họ đã làm xong việc hoặc phần lớn công việc và đưa/gửi cho quý vị bản khai các dịch vụ này.

Thay đổi lệ phí của quý vị

Đại diện Di trú phải thông báo bằng văn bản cho quý vị biết khi thay đổi số tiền sẽ tính lệ phí các dịch vụ họ cung cấp cho quý vị. Đại diện Di trú phải làm điều này ngay sau khi họ biết về sự thay đổi (ví dụ, công việc phải thực hiện thêm mà Đại diện Di trú không biết khi họ đồng ý làm việc cho quý vị).

Đại diện Di trú không được thực hiện công việc cho quý vị theo cách khiến cho chi phí công việc tăng thêm một cách không cần thiết, ví dụ như tham khảo ý kiến từ các chuyên gia khi không cần thiết.