Office of the Migration Agents Registration Authority

ریسک کمک گرفتن از کسی که به ثبت نرسیده است - Risks of receiving assistance from an unregistered person

اگر می‌خواهید از یک نمایندگی مهاجرت در استرالیا استفاده کنید که به درخواست ویزای شما کمک کند، مطمئن شوید که یک نمایندگی ثبت شده باشد. این کار از شما محافظت می‌کند.

اگر کسی که نماینده مهاجرت ثبت شده نیست کمک مهاجرتی به کسی در استرالیا بدهد مرتکب یک تخلف جدی شده است. مجازات این کار می‌تواند تا 10 سال زندان باشد.

مزایای استفاده از یک نمایندگی ثبت شده چیست؟

استفاده از یک نمایندگی ثبت شده مهاجرت مزایای زیادی دارد. همانطور که در جدول زیر خواهید دید، بکار گیری کسی که ثبت شده نیست ریسکهای زیادی را در بر خواهد داشت.

مزایای استفاده از یک نمایندگی ثبت شده چیست؟

نمایندگان ثبت شده:

ریسکهای استفاده از شخصی که ثبت نشده چیست؟

کسی که ثبت نشده:

باید دانایی خوب و به روز از قوانین و روشهای مهاجرتی استرالیا داشته باشند

ممکن است فقط دانایی محدودی از قوانین و روشهای مهاجرتی استرالیا داشته باشد

موظفند که برای منافع قانونی شما عمل کنند و بر اساس یک ضوابط رفتار، آگاهی و راهنمایی دقیق به شما بدهند

ممکن است آگاهی و راهنمایی نادرست و قولهای دروغین بدهد، یا سعی کند از موقعیت شما سوء استفاده کند

باید پول شما را در یک حساب جداگانه بگذارند تا خدمات ارائه شود و حسابهایشان را مورد ممیزی گاه به گاه قرار دهند

ممکن است پول شما را به راه درست اداره نکند (بعضی از آنها مبالغ زیادی را از مشتریانشان گرفته‌اند)

باید سوابق مشتریان را به درستی تا هفت سال نگه دارند

ممکن است پرونده‌ها را به صورت درستی نگهداری نکند و مدارک مهم شما را گم کند.

مجازند که نماینده شما باشند و باید نتیجه درخواست ویزایتان را به موقع به شما بگویند

هیچ اجباری ندارد که نتیجه درخواست ویزا را به شما بگوید

گزارش دادن کسی که ثبت نشده است

اگر کسی را می‌شناسید که کمک مهاجرتی می‌دهد ولی بعنوان نمایندگی مهاجرت ثبت نشده است، باید بلافاصله او را به Department of Immigration and Border Protection گزارش بدهید.

تلفن: 1800 009 623 (دوشنبه تا جمعه 8.30 صبح تا 4.30 بعد از ظهر ساعت استاندارد شرق استرالیا)

فاکس:  1800 009 849 

فرم در وب سایت: www.immi.gov.au/contacts/forms/services/services-form.htm

اطلاعات بیشتری را می‌توانید در وب سایت Department of Immigration and Border Protection بیابید. www.immi.gov.au

آیا شخصی که بعنوان نماینده مهاجرت ثبت نشده است می‌تواند کمک مهاجرتی بدهد؟

در موارد معدودی یک نفر که نماینده ثبت شده مهاجرت نیست می‌تواند در مورد ویزا به یک نفر دیگر کمک کند. اینگونه موقعیت‌ها تحت پوشش قانون قرار دارند (Section 280 of the Migration Act 1958). 
این در هنگامی است که شخص ثبت نشده:

• یک معرفی کننده یا ضامن متقاضی است
• یک عضو نزدیک خانواده متقاضی، معرفی کننده یا ضامن است
• یک مامور رسمی است که بعنوان بخشی از شغلش کمک می‌کند
• یک نماینده پارلمان است
• عضو یک دفتر دیپلماتیک، پست کنسولی یا یک سازمان بین‌المللی است که به تهیه یک اظهاریه به Minister of Immigration and Border Protection کمک می‌کند و این کمک را به رایگان انجام می‌دهد.